Samenwerking

De vereniging van Ehlers-Danlos patiënten probeert zoveel mogelijk samenwerking te zoeken met andere organisaties en verenigingen.

Zo wordt momenteel met diverse andere verenigingen samengewerkt aan het project 'Awareness'.

Fonds PGO
De VED ontvangt subsidie van Fonds PGO. Het Fonds PGO is een unit van het CIBG, een uitvoeringsorganisatie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en verstrekt subsidies aan landelijk werkzame patiëntenorganisaties, gehandicaptenorganisaties en ouderenbonden in Nederland.
Internet: www.fondspgo.nl

 

Ieder(in)
Voor chronisch zieken en gehandicapten is er een koepel van organisaties. Centraal in alle activiteiten staat het realiseren van een samenleving waaraan mensen met een chronische aandoening of handicap als volwaardig burger deelnemen, op basis van gelijke rechten, gelijke kansen en gelijke plichten. Collectieve belangenbehartiging en het bieden van ondersteuning en service aan de lidorganisaties zijn de twee belangrijkste taken.

Internet: www.iederin.nl

 

Pijnpatiënten naar 1 stem
In het Samenwerkingsverband Pijnpatiënten naar één stem laten mensen met chronische pijn gezamenlijk één stem horen in het overleg met zorgaanbieders, de farmaceutische industrie, verzekeraars, de politiek en overheden. Meer dan 2 miljoen Nederlanders hebben chronische pijn. Het gaat daarbij om alle vormen van pijn die langer duren dan drie maanden, of langer dan de te verwachten tijd na beschadiging. Chronische pijn kan ook perioden afwezig zijn of bij vlagen in intensiteit verschillen. In het Samenwerkingsverband zijn twaalf patiëntenorganisaties samen sterk tegen chronische pijn.
Internet: www.pijnpatientennaar1stem.nl

 

VSOP
Ook is er op regelmatige basis contact met belangenbehartigers in andere landen.